سرخط خبرها

تحلیل استاتیکی غیر خطی

ترجمه مقالات تخصصی عمران در شبکه مترجمین پایتخت

ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﺰون ﻗﺎبﻫﺎي ﺧﻤﺸﯽ ﻓﻮﻻدي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ارﺗﻌﺎش در رﻓﺘﺎر ﻟﺮزهاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻟﺮزهاي ﺳﺎزهﻫﺎيﭼﻨﺪ درﺟﻪ آزادي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي و ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ رﻓﺘﺎر، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﻗﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎراﻓﺰون در ﺑﺮآورد ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاب دﻗﯿﻖاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﻮﭘﺰ -ﻣﻨﺠﯿﻮار و ﭘﯿﻨﻬﻮ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رواﺑﻂ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻄﺎ را ﺑﺮاي روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ زیرﮐﻪ اراﺋﻪ دادﻧﺪ.

در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﻟﮕﻮي ﺑﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف روش FAPاز ﻧﯿﺮوي ﻣﻮدالﻟﺤﻈﻪاي ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﻞ اﻟﮕﻮي ﺑﺎر از روي ﺑﺮش ﻣﻮدال ﻟﺤﻈﻪاي ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﯾﮏﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮدال ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮدال ﻟﺤﻈﻪاي ﺳﺎزه ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺎت در ﻫﺮ ﻣﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮش ﻃﺒﻘﺎتﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮدال ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺬر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ) (SRSSو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﺑﺮش ﻣﻮدالﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻃﺒﻘﺎت در ﺗﺮازﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ  در ﺳﺎل ۲۰۱۰ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮش اور ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﮐﻪﺗﻮﺳﻂ ﭼﻮﭘﺮا و ﮔﻮﺋﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪ، را اراﺋﻪ دادﻧﺪ]۲۲[. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭼﻬﺎر ﻣﻮد اول ﺳﺎزه ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎراﻓﺰونﺑﻬﻨﮕﺎم ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮي ﺿﺮاﯾﺐ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ وزن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در اﺻﻼح روش ﺑﺎراﻓﺰون، ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﻣﻮردﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮدﻫﺎي ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺳﺎزه در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎر اﻓﺰون اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺳﺎزه در اﻟﮕﻮي ﺑﺎرﮔﺬاري ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﺧﻄﺎي ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎراﻓﺰون در ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎزه در ارﺗﻔﺎع آن را ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮيﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و از ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﺣﻞ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.
۲-روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻬﺖ اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﺑﺎرﮔﺬاري از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺬر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت) (SRSSﺑﺮاي ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺛﺮ ﻣﻮدﻫﺎي ارﺗﻌﺎﺷﯽ در ﻣﺤﺪوده رﻓﺘﺎر ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و در آن ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎ اﺻﻼح ﻧﻤﯽﺷﻮد، در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺳﺎزه و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﺟﻬﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزه ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه  اﺳﺖ]۳۱،۲۲،۰۲[، اﻟﮕﻮي ﺑﺎرﮔﺬاري زﯾﺮ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﺻﻼح ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد:ادامه دارد….ترجمه مقالات تخصصی عمران در شبکه مترجمین پایتخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *