سرخط خبرها

ترجمه متون عمران

Shear strength of squat reinforced concrete walls subjected to earthquake loading  trends and models Alfredo

Shear strength of squat reinforced concrete walls subjected to earthquake loading  trends and models Alfredo S?nchez-Alejandre 1, Sergio M. Alcocer  Instituto de Ingenier?a, Universidad Nacional Aut?noma de México (UNAM), Mexico City, Mexico a r t i c l e i n f o Article history: Received 24 July 2009 Received in revised form 6 April 2010 Accepted 7 April 2010 Available online 20 May 2010 Keywords: Housing Reinforced concrete Reinforcement Seismic Shear strength Strut and tie Wall a b s t r a c t This paper reports research aimed at better understanding the seismic behavior of squat reinforced concrete walls, as well as developing design recommendations. Observations on the seismic shear strength of squat RC walls are presented and discussed. Emphasis is given to the failure mode characterized by inclined web cracking due to diagonal tension. Available design and behavioral shear strength models are compared against experimental data obtained from previous research programs. From studying trends of behavior, a design model for calculating shear strength is proposed and calibrated with experimental results. This model assumes that shear strength is calculated by adding a concrete contribution to the shear resisted by the wall web reinforcement. The methodology follows a simplified strut-and-tie model which is dependent upon the maximum inclined crack width. Shear strength is a function of the moment-to-shear ratio, vertical load, and the percentages of vertical and horizontal reinforcement. Also, the strength model depends on the extent of reinforcement (horizontal and vertical) that has reached plastic strains at a given drift angle. This fact is significantly different from the usual code assumption in which all web reinforcement is assumed to yield at strength. The proposed model is suited for performance-based design because strength is a function of drift angle. The shear strength model leads to a better estimation of wall seismic shear resistance than any other model used in codes and in the literature; for the wall database used, measured-to-calculated strength ratios were very close to 1.0 with the smallest coefficient of variation.

مقاومت برشی دیوارهای بتونی تقویت شده اسکات که در معرض بارگذاری زلزله قرار گرفته اند – گرایش ها و مدل ها

چکیده

این مقاله تحقیقات با هدف درک بهتر رفتار زلزله ای دیوارهای بتونی تقویت شده اسکات و همینطور توسعه توصیه های طراحی را مد نظر دارد. مشاهدات مقاومت برشی دیوارهای RC اسکات ارائه شده و مورد بحث قرار می گیرند. تاکید بر روی حالت شکست بوسیله نزول شبکه ترک ها به دلیل تنش قطری معین می شود. طراحی و مدل های مقاومت برشی رفتاری با داده تجربی بدست امده از برنامه های تحقیقاتی قبلی مقایسه می شود. از مطالعه گرایش های رفتار، یک مدل طراحی برای محاسبه مقاومت برشی پیشنهاد می شود و با نتایج تجربی تنظیم می شود. این مدل فرض می کند که مقاومت برشی بوسیله افزودن یک سهم بتنی در قسمت مقاومت در برابر برش با تقویت شبکه دیوار محاسبه می شود. متدولوژی از یک مدل توحلقی (strut)- بست استفاده می کند که وابسته به حداکثر عرض ترک شیب دار است. مقاومت برشی تابعی از نسبت گشتاور به برش ، بار عمودی و درصد تقویت عمودی و افقی است. همچنین مدل مقاومت بستگی به وسعت تقویت ( افقی و عمودی) دارد که به کرنش های پلاستیک در یک زاویه لغزش رسیده است. این حقیقت از فرض قانون معمولی که همه شبکه های تقویت در مقاومت تسلیم می شوند خیلی فاصله دارد. مدل پیشنهادی برای طراحی مبتنی بر عملکرد مناسب است چون مقاومت تابعی از زاویه لغزش است. مدل مقاومت برشی منجر به ارزیابی بهتر مقاومت برشی زلزله ای دیوار نسبت به تمام مدل های دیگری می شود که در قانون یا در متون این علم استفاده شده اند، و در پایگاه داده دیوارهایی که استفاده شد، نسبت های مقاومت اندازه گیری شده به مقدار محاسبه شده بسیار نزدیک به یک بود و ضریب واریاسیون آن در کمترین حد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *