سرخط خبرها

مقاله عمرانی با ترجمه

ترجمه تخصصی عمران

اصلاح روش مسیر جایگزین بار در تحلیل خرابی پیشرونده سازه های فولادی

در انجام تحلیل های مسیر جایگزین بار برای کنترل پتانسیل خرابی پیشرونده دریک سازه، بیشتر طراحان اغلب روش های اجرایی استاتیکی را انتخاب می کنند که به نیروی انسانی کمتر و تجهیزات آزمایشگاهی ساده تری نیاز دارد. از آنجایی که خرابی پیشرونده، یک رویداد دینامیکی و غیر خطی است، حاالت بار برای فرآیندهای استاتیکی، به کاربرد ضرایبی برای در نظر گرفتن اثرات اینرسی و غیر خطی نیازمند است.

تناقضاتی در رهنمودهای موجود که ضرایب بار دینامیکی و غیر خطی را در رویکردهای استاتیکی خود به کار برده بودند،مشاهده شده است. این مطالعه به عنوان بخشی از یک تالش برای به روز رسانی دستورالعمل های موجود، به بررسی رفتار سازه های متعدد اسکلت فلزی به منظور کنترل میزان و تغییر ضرایب افزایش بار دینامیکی و غیر خطی می پردازد. این مطالعه نتیجه می دهد که ضرایب در دستورالعمل های موجود به نتایجی بیش از حد محافظه کارانه منجر شده و اغلب به طراحی ه ا و مقاوم سازی های پر هزینه ختم می شوند. این مطالعه ضرایب افزایش بار جدیدی را تعیین کرده و رویکرد نوی را برای استفاده از این ضرایب هنگام اعمال تحلیل مسیر جایگزین بار برای خرابی پیشرونده پیشنهاد می کند.

بیش از ۱۱ سال پیش، دو نهاد دولتی آمریکا، دستورالعمل هایی را برای طراحی سازه های خود و به منظور مقاوم سازی در برابرخرابی پ یشرونده، ارائه کردند:
” •دستورالعمل تحلیل و طراحی خرابی پیشرونده ” [مدیریت تعمیرات عمومی آمریکا (۳۰۰۲ , ])GSAو
” •طراحی سازه ها برای مقاومت در برابر خرابی های پیشرونده” [وزارت دفاع آمریکا (۰۱۰۲ ,.])DoD
در چارچوب این دو رویکرد، فرآیند اصلی طراحی مستقیم، روش مسیر جایگزین بار است که در آن پتانسیل خرابی یک سازه پس ازجدا شدن یک ستون یا مقطعی از دیوار مورد تحلیل قرار می گیرد. فرآیندهای تحلیلی متفاوتی، شامل استاتیکی خطی، استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیر خطی، ممکن است به کار روند. به طور نمونه فرآیندهای دینامیکی غیر خ طی، نتایج دقیق تر و بهتری را ارائه
می دهند ولی پیچیده تر و پر هزینه تر هستند. در نتیجه طراحان اغلب فرآیندهای استاتیکی را بر می گزینند که به نیروی کار کمتر وساده تری نیاز دارند. از آنجایی که خرابی پیشرونده یک رویداد دینامیکی و غیر خطی است، حاالت بار برای فرآیندهای استاتیکی به کاربرداین ضرایب برای در نظر گرفتن اثرات اینرسی و غیر خطی، همانند روشی که در استاندارد “بهسازی لرزه ای سازه های موجود” ( /ASCE 6002 SEI 41-06; ASCEبه کار رفته اند، نیازمند است. تناقضات متعددی در دستورالعمل های موجود، در روشی که ضرایب باردینام یکی و غیر خطی را به کار برده، مشاهده شده است. تعدادی تحلیل های مسیر جایگزین بار درمورد چندین سازه اسکلت فلزی به منظور بررسی مقدار و تغییرات ضرایب افزایش بار ( ) LIFsدینامیکی و غیر خطی انجام شده است. در این مطالعه مشخص شده است که این ضرایب در     دستورالعمل های موجود، گرایشی به نتایجی بیش از حد محافظه کارانه دارند که معموالً به طراحی ها و مقاوم سازی های پر هزینه منجر می شوند. این مطالعه یک روش جدید را برای به کار بردن ضرایب افزایش بار در انجام تحلیل های مسیر جایگزین بار درخرابی پیشرونده ارائه می کند.

برای دریافت کامل مقاله در قسمت تماس با ما درخواست دهید.ترجمه تخصصی مقالات عمران در شبکه مترجمین پایتخت

 

:منابع
[۱]-American Concrete Institute (ACI). (2005). “Building code requirements for structural concrete
.and commentary. 318-05/318R-05, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI
,۵۰-۷ [۲]-ASCE. (2005). “Minimum design loads for buildings and other structures.” ASCE/SEI
Reston, VA
”.[۳]-ASCE. (2006). “Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings
.ASCE/SEI41-06, Reston, VA
”.[۴]-Department of Defense (DoD). (2005). “Design of buildings to resist progressive collapse
.Unified Facilities Criteria (UFC) 4-023-03, Washington, DC
[۵]-General Services Administration (GSA). (2003). Progressive collapse analysis and design
.guidelines for new federal office buildings and major modernization projects, Washington, DC
[۶]-McKay, A. (2008). “Alternate path method in progressive collapse analysis: Variation of dynamic
and nonlinear
load increase factors.” M.S. thesis, Dept. of Civil Engineering, Univ. of
.Texas,SanAntonio, TX
[۷]-McKay, A., Marchand, K., and Stevens, D. (2008). “Dynamic increase factors (DIF) and load
increase factors (LIF) for alternate path procedures.” Rep. Prepared for UFC 4-023-03 Steering
.Group, Protection Engineering Consultants, Spring Branch, TX
.[۸]-Ruth, P. (2004). “Dynamic considerations in progressive collapse guidelines.” M.S. thesis, Dept
.of Civil Engineering, Univ. of Texas, Austin,TX
.[۹]-SAP2000 [Computer software]. Berkeley, CA, Computers and Structures

]۱۱[ -داریان امیر، بهرامپور حسام، ضیایی مسعود، بشیری محمدرضا. ” خرابی پیشرونده تئوری و کاربرد” انتشارات دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی، چاپ اول ۶۱۳۱٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *